Prehlásenie o ochrane osobných údajov

DE version

EN version

Základné pojmy

Osobný údaj je každá informácia o fyzickej osobe (subjekte údajov), na základe kterej je možné fyzickú osobu identifikovať.

Subjektom údajov

je žijúca fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Subjektom údajov v zmysle GDPR nie je právnická osoba a na údaje, které sú spracúvané o právnickej osobe sa teda GDPR nevzťahuje, pretože údaje vzťahujúce se k právnickej osobe nie sú údajmi osobnými. GDPR nevzťahuje svoju pôsobnosť na údaje o zosnulých osobách.

Správca a Spracovateľ

Správca ako aj Spracovateľ sú právnické, prípadne fyzické osoby, které osobné údaje spracúvajú.

Správca

(v tomto prípade Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany) je tým, v koho „prospech“ sú osobné údaje spracúvané. Za ich spracúvanie je Správca osobne zodpovedný. Správca rozhoduje o účelu, spôsobe, rozsahu a metodách akými sú osobné údaje spracúvané.

Spracovateľ

(v tomto prípade Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany a subjekty, ktoré Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany spracúvaním poverí) je oproti tomu osoba, ktorá spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe pokynov (poverenia) a v prospech správcu. Medzi správcom a spracovateľom vzniká zmluvný vzťah. Primárne zodpovedným vo vzťahu k subjektu osobných údajov je vždy správca, nie spracovateľ. Avšak v niektorých prípadoch sa subjekt osobných údajov môže priamo obrátiť na spracovateľa.


1. Všeobecné

Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany spracúva a uchováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpisy – tzn. v súlade s nariadením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 z dňa 27. apríla 2016.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Medzi osobné údaje, s kterými pracujeme patria:


• Titul
• Meno a priezvisko
• Adresa
• E-mailová adresa (pokiaľ bola poskytnutá)
• Telefonne číslo (pokiaľ bolo poskytnuté)
• Dátum narodenia (pokiaľ bolo poskytnuté)
• IČO a DIČ (pokiaľ boli poskytnuté)
• Číslo bankového účtu (pokiaľ bolo poskytnuté)
• Spôsob získania Vašich údajov
• Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Na základe iných nariadení musíme však Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch ukladať aj po Vašej žiadosti o ich vymazaní. Napríklad ak ste nám poskytli finančný dar, údaje o ňom musíme v účtovníctve ukladať po dobu desiatich rokov.

3. Ako Vaše osobné údaje spracúvame?

Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany používa Vaše osobné údaje pre následujúce účely:
• pre spracúvanie darov
• pre komunikáciu s darcami
• pre informovanie o našich projektoch a ich výsledkoch
• pre odpovede na Vaše otázky
• pre získanie spätnej väzby
• pre úpravu Vaších osobných údajov a pri uplatnení Vaších práv v súlade s normami na ochranu osobných údajov. Napríklad aby sme Vám umožnili prístup k Vašim osobným údajom.
• pre plnenie si povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem

4. Kto má prístup k Vaším osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytujeme niekoľkým tretím stranám ako sú:
• poskytovatelia služieb, pre ktorých je nevyhnutné mať prístup k Vaším osobným údajom pre poskytovanie služieb (včetne poskytovateľov, ktorí pre nás spracúvajú osobné údaje v našom zastupení pre účely komunikácie s darcami, ukladanie a úprava dát, pri poskytovaní IT a marketingových služieb a dátovej analytiky)
• orgány verejnej správy
• odborní poradcovia (účtovníci, auditori, právnici a dalšie obchodné kontakty)
Tieto tretie strany sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, prípadne v dalších krajinách v rámci Evropského hospodárskeho priestoru (EHP). Znenie platných zákonov o ochrane osobných údajov sa môže v daných krajinách líšiť. Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany vstupuje do zmluvných vzťahovej výhrade s tretími stranami, u ktorých sme presvedčený, že dodržujú odpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov a vždy jednajú v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

5. Vaše práva vo vzťahu k Vaším osobným údajom

Vašim právom je nás požiadať o výpis Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame v databáze a získať popis k akému účelu boli použité. V prípade, že zistíte, že nami uchovávané údaje sú nepresné alebo že dôvod na aký boli získané už neexistuje, prosím kontaktujte nás. Kontakty nájdete uvedené na konci. Ďalej máte následovné práva:
• Právo na obmedzenie spracúvania – pokiaľ nás chcete dočasne prestať podporovať, spochybníte správnosť údajov alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu.
• Právo na vyradenie, či výmaz – máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vyradili alebo vymazali z databáze (včetne súhlasu s priamym marketingom, to však neplatí v prípadoch, kedy máme právo a povinnosť pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov).
• Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu z dôvodu opravneného zájmu – v rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov.

6. Kontakty

Kontaktovat nás môžete na adrese:
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany
P.O.Box D - 111
921 01 Piešťany

Tel: +421 904 170 913
E-mail: utulok@utulok-piestany.sk

V prípade, že nie ste spokojný s tým, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, prosím, kontaktujte nás.

7. Zmeny v prehlásení

Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany si vyhradzuje právo na úpravu tohto prehlásenia vzhľadom na implementáciu a interpretáciu Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

8. Zoznam tretích strán, ktorým Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany poskytuje Vaše osobné údaje

• q7 digital media s.r.o.
• Slovenská pošta, a. s.

2% INCOME TAX