VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2011

PRÍHOVOR PREDSEDU

Ďalší rok našej organizácie je úspešne za nami, vďaka ochote mnohých dobrovoľných rúk a sŕdc, prispievateľov, sponzorov a priaznivcov. Minulý rok sme prekonali aj veľa zmien, niektoré sme zvládli svojpomocne, z iných sme sa poučili a s mnohými nám pomohli ľudia, od ktorých sme to ani nečakali. To nás ubezpečuje, že naša nie ľahká práca má význam a ľudia nás vnímajú ako ochrancov. V dnešných ťažkých časoch si ceníme pomoc tých,ktorí nezištne a obetavo pomáhajú naďalej tým najbezbranejším a dúfame, že aj tento rok sa nám aj s ich pomocou podarí splniť naše plány na ďaľšie skvalitnenie podmienok a dôstojný život pre opustené zvieratká.

Ľubomíra Baleková – predseda organizácie

HOSPODÁRENIE

V roku 2011 sme hospodárili nasledovne:

PRÍJMY
z darov a príspevkov fyzických osôb43,1 tis. €
z podielu zaplatenej dane 2%17,2 tis. €
z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami
/ z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/
17,6 tis. €
príspevky od ÚPSVaR na mzdy zamestnancov a aktivačných pracovníkov14,1 tis. €
dotácie od mesta Piešťany a Tatra banky1,0 tis. €
príjem z búrz a Orieška0,6 tis. €
ostatné príjmy2,1 tis. €
Príjmy celkom95,7 tis. €

VÝDAVKY
prevádzková réžia
Výdavky v prevádzkovej réžii tvorili výdavky v členení za veterinárne ošetrenie a lieky vč. čipov, opravy a údržba areálu, elektrická energia, krmivo, odpad, stravenky pre zamestnancov, benzín a nafta, opravy áut a poistky, kočkolit, telefóny, kancel. materiál a drogéria, poštovné, bankové poplatky
54,1 tis. €
mzdy zamestnancov29,4 tis. €
zdravotné a sociálne odvody
/Na mzdy a odvody zamestnancov sme však dostali príspevok z fondu sociálneho rozvoja, prostredníctvom úradu práce vo výške 14,1 tis. €./
14,0 tis. €
ostatné výdavky2,3 tis. €
Výdavky celkom99,8 tis. €

Záväzky ku koncu roka vo výške 4,3 tis € sú kryté peňažnými prostriedkami na účte.

Z dôvodu pretrvávajúcej hospodárskej krízy sme rok 2011 začínali s obavami, či budeme mať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie našich aktivít v oblasti záchrany a starostlivosti o nechcené a týrané zvieratá. Nižšie príjmy sa prejavili našťastie iba v kapitole príjmy z podielu zaplatenej dane. Tu boli naše príjmy nižšie oproti minulému roku o cca 3,0 tis. €, čo spôsobila zrejme vysoká nezamestnanosť a stagnujúce príjmy obyvateľov nášho regiónu. Naši priaznivci, prispievatelia a milovníci zvierat však tento výpadok vykryli zvýšenými finančnými darmi, za čo im patrí naša vrelá vďaka. Finančné príspevky od fyzických osôb sa nám darí získavať hlavne dobrou starostlivosťou o zvieratá /100% veterinárna starostlivosť, plná vakcinácia, odčervovanie, kastrácie a sterilizácie, čipovanie, kvalitné krmivo v dostatočnom množstve, pravidelný pohyb a venčenie zvierat, úprava vzhľadu/. Návštevníci útulku majú možnosť vidieť pri svojich návštevách i naše snahy zlepšovať podmienky ustajnenia zvierat a zjavné sú i neustále investície do zveľaďovania a skrášľovania celého areálu. Určite má veľmi priaznivý vplyv na získavanie finančných prostriedkov aj naša webová stránka, vedená dôsledne, čo sa týka prehľadného zverejňovania umiestnených zvierat, dôvodov ich umiestnenia v našom útulku, ich pôvodu , informácii o adopcii. Stránka je zároveň vedená veľmi citlivo a uverejňuje i informácie a fotografie od nových majiteľov, ako sa naši bývalí zverenci majú v nových domovoch.

DOTÁCIE

V uplynulom roku sme boli úspešní aj v získavaní dotácií. Dotáciu od mesta Piešťany vo výške 501,00 € sme čerpali na odvodnenie zadnej časti pozemku. S veľkou pomocou Janky Talavaškovej sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 500,00 € od Tatra banky na nákup čipov a dotáciu 332,00 € od nadácie J&T. Oslovili sme aj zľavový portál Zamenej vďaka čomu návštevníci tohto portálu vyzbierali 1.212,00 € na nákup unimobunky pre šteniatka. Tieto prostriedky sú viazané na našom účte a budeme sa snažiť získať ďalšie , aby sme mohli svoj zámer nákupu unimobunky zrealizovať.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

V zabezpečovaní pracovníkov sme pokračovali rokmi osvedčeným spôsobom, a to hlavne veľmi dobrou spoluprácou s úradom práce a soc. vecí. Hlavná ťarcha zodpovednosti za chod útulku bola na pleciach 3 našich zamestnancov zamestnaných na plný pracovný pomer, 2 zamestnancov, ktorých zamestnávame na dohodu o pracovnej činnosti a skupine pracovníkov, ktorí sa k nám s menšími obmenami vracajú na polročné aktivačné práce. Z týchto pôvodne aktivačných pracovníkov sa nám v minulom roku podarilo zamestnať aj troch s príspevkom úradu práce na plný pracovný pomer na dobu 9 mesiacov. Veľkou pomocou pri každodennej starostlivosti o zvieratká sú dobrovoľníčky, ktoré sa venujú našim zverencom vo večerných hodinách po odchode našich zamestnancov. Umožňujú psíkom prebehnúť sa aj večer, priebežne dočisťujú koterce, a čo je najdôležitejšie venujú im svoju spoločnosť a lásku. Ďalšou skupinkou ľudí, ktorí venujú svoj čas a sily práci pre útulok, aj keď ich osobná prítomnosť v útulku je zriedkavejšia a pracujú hlavne z domu, sú tzv. externí pracovníci – vedenie evidencie zvierat, vedenie účtovníctva a financií, správa webovej stránky, správa facebooku, administratíva.

MATERIÁLNE VYBAVENIE

V jarných mesiacoch sme dali vymeniť v unimobunkách zničené podlahy a postaviť nové prestrešenie v prednom výbehu. Staré elektrické vedenie v celom areáli sa dočkalo kompletnej rekonštrukcie a výmeny. Zároveň boli z bezpečnostných dôvodov osadené chýbajúce hromozvody. Tieto vykonané práce nám umožnili areál poistiť proti živelným pohromám. V minulom období sme zvádzali neustály boj s nedostatkom skladovacích priestorov, čo sa nám neočakávane podarilo vyriešiť položením 2 montovaných garáží, ktoré sme dostali od nášho sympatizanta ako dar. Prevoz a položenie garáží, ktoré sa konalo v nepriaznivom počasí a hustom daždi bolo tiež akciou na ktorú sa nezabúda. Následne sme riešili izoláciu striech garáží, betonáž podlahy, navarenie brán, vymaľovanie a nátery a garáže mohli začať slúžiť svojmu účelu. Počas letných mesiacov pracovníci priebežne privarili nové haspry na kotercoch a natierali mreže, stĺpy, prestrešenia a všetko, čo náter potrebovalo.
Jesenné obdobie sme venovali príprave na zimu. Dali sme vyrobiť 3 nové zateplené dvojbúdy, zaizolovali vodovodné a kanalizačné potrubia a ďalšou veľkou akciou bolo odvodnenie zadnej časti pozemku areálu drenážou. Poslednou čerešničkou na torte bola v závere roku výsadba nových ihličnatých stromov /živého plotu/ a kríkov ktoré sme dostali ako dar. Veríme, že na jar sa ukáže, že námaha našich ľudí vynaložená do úprav pozemku nebola zbytočná a že nám areál ukáže svoju krajšiu tvár.
Do drobného majetku sme v minulom roku zakúpili nový bojler a kosačku na trávu.

VETERINÁRNA STAROSTLIVOSŤ

Náklady na veterinárnu starostlivosť a lieky dosiahli v r. 2011 takmer 19 tis. €, včítane nákupu čipov. Riešili sme tiež problémy úhrad za sterilizácie a kastrácie, nakoľko finančná podpora SZ Bratislava na tento projekt bola ukončená a my samozrejme chceme aj naďalej v kastráciách a sterilizáciách všetkých zvierat, ktorých vek a zdravotný stav to dovoľuje, pokračovať. Do výdavkov za vet. ošetrenie zahŕňame aj náklady na finančne náročné operácie. Psíčkovi Doktorovi sme napr. zakúpili modernú rehabilitačnú pomôcku – vozíček pomocou ktorého sa učil opäť chodiť.
Vyjadrené v číslach, sme v roku 2011 prijali do útulku 580 zvierat, 485 zvierat bolo adoptovaných , 93 vrátených pôvodným majiteľom, 15 uhynulo, 13 bolo eutanazovaných. Ku koncu roka sa nám najmä vďaka úspešným adopciám v zahraničí podarilo znížiť stav zvierat umiestnených v útulku na 96.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

Veľkú materiálnu pomoc dostávame od zahraničných partnerov, ale najviac si ceníme hlavne pomoc s umiestnením našich zvieratiek do nových domovov. Mnohokrát sú to handicapované, staré a choré zvieratká, ktoré u nás stále majú malú šancu na umiestnenie. Jednotlivci a ochranári z Rakúska a Nemecka sa k nám radi pravidelne vracajú, lebo vidia, že prostriedky venované útulku idú naozaj pre potreby zvieratiek a vždy ich prekvapíme novým vylepšením. Hlavným prispievateľom je organizácia Hund-sucht-Sofa, ktorá šíri ďalej meno nášho útulku a vďaka tomu aj ich organizácii pribúdajú ochotní jednotlivci, ktorí pomáhajú zbierkami pre nás.

PROPAGÁCIA

Počas celého roka sme sa snažili verejnosť informovať o našich aktivitách a aj takýmto spôsobom získavať priazeň verejnosti, firiem a inštitúcií. Medzi naše aktivity v oblasti propagácie našej činnosti patrí pravidelná inzercia, články a rozhovory v Piešťanskom týždni, vysielanie Reflexu v televízii Markíza o psíkovi Doktorovi a jeho vozíčku, vystúpenie v hlavných správach televízie JOJ o týranom Klintovi, článok na mestskom portáli PNky. V Bratislave jazdila električka, na ktorej bola umiestnená naša reklama – táto propagácia bola zabezpečená vďaka portálu Zamenej. Každoročne poriadaná prehliadka šikovných psíkov - Piešťanský oriešok je už tradične veľmi pozitívne vnímaná obyvateľmi Piešťan i našimi vernými priaznivcami.

Rôzne

Viac ako v minulých obdobiach sa nám darilo i v uskutočňovaní kontrol našich bývalých zverencov v ich nových domovoch. Až na jeden prípad – keď naši pracovníci pohotovo zareagovali okamžitým odobratím psíka majiteľovi, všetky kontroly dopadli veľmi uspokojivo.
Jeden z najväčších problémov, ktoré sme riešili v minulom období, a ktorý aj naďalej pretrváva, bol vývoz odpadu – tu by sme potrebovali väčšiu podporu zo strany organizácií zabezpečujúcich umiestňovanie a likvidáciu odpadu, a tiež aj viac finančných prostriedkov, pretože táto časť výdavkov nám neustále narastá.

ZÁVER

Medzi naše plány v oblasti starostlivosti o zvieratá stále patrí plná čipizácia , kastrácia a sterilizácia zvierat, neustále zlepšovanie podmienok ich ustajnenia v útulku, pokračovanie vo vyhľadávaní vhodných rodín pre adopciu, zlepšovanie spolupráce s obecnými zastupiteľstvami okolitých obcí, osveta obyvateľstva v budovaní pozitívneho vzťahu človek - zviera. V materiálnej oblasti by sme si v budúcnosti radi splnili svoje sny hlavne o novej unimobunke a centrálnom vykurovaní buniek a kotercov.

Vypracovala: Kováčová

Schválila : výročná schôdza členov dňa

[Späť]



 
 
  Poč.prístupov: 5790 368 :: Meniny má: Orin :: Dát. a čas: 18.4.2021,
Milí priatelia,čo je stále aktuálne pre naše denné potreby sú čistiace prostriedky Jar,Sanytol,Pulirapid,posteľné prádlo,uteráky,papierové rolky a začíname zbierať deky.Ďakujeme vopred všetkým darcom.